HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hãy gọi: +84 - 936-634-666

Tư vấn & giải đáp thông tin

Mr.Bac Mr.Bac

031.3700695-3700509

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

GIÁ VÀNG

Loại vàng Mua Bán
SBJ
SJC

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

USD
EUR
GBP

ĐỐI TÁC


Trang Chủ

THÔNG BÁO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Cập nhật: 09/04/2019 04:40

THÔNG BÁO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019:

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌI.

2. NỘI QUY ĐẠI HỘI.

3. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

4. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI                 

 

                  CHƯƠNG TRÌNH

 ĐẠI HỘI  ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

TỔNG CÔNG TY HÀNG KÊNH-CTCP

( Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2019)

--------------˜&–--------------

 

Thời gian

 Nội dung

Ě  Từ 8 h30

Đến 9h30

-  Đón tiếp đại biểu, biểu diễn văn nghệ chào mừng đại hội

Ě  Từ 9h30

Đến 9h45’

-  Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

-  Thông qua nội quy làm việc của Đại hội, chương trình đại hội

-  Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;

-  Giới thiệu  danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội, Ban kiểm đếm phiếu biểu quyết để Đại hội thông qua.

Ě  Từ 9h 45’

Đến 9h 10’

-  Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2019.

Ě Từ 10 h 10’

Đến 10h30’

-  Báo cáo hoạt động  năm 2018 của Ban kiểm soát

-  Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT

 

Ě  Từ 10 h 30’

Đến 11h

 - Đại biểu tham luận tại đại hội

- Biểu quyết về việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ;

- Biểu quyết về tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ;

- Biểu quyết về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát;

- Biểu quyết về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD  năm 2019.

 

Ě  Từ 11 h

Đến 11h 25’

-  Công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018, trao phần thưởng.

Ě  Từ 11h 25’

Đến 11h 40’

-  Thông qua biên bản Đại hội.

-  Bế mạc đại hội.

                                                                                      

  BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI                                        


 

 


2. NỘI QUY ĐẠI HỘI.


TỔNG CÔNG TY

HÀNG KÊNH-CTCP

Số: 01 /NQ-ĐH 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2019NỘI QUY

       ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Phạm vi điều chỉnh

          Nội quy này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Hàng Kênh- CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng công ty).

Nội quy này quy định về các điều kiện tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi là Đại hội), quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội.

2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự  họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 27/3/2019.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/3/2019.

          2. Quy định về ủy quyền

a.Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội phải lập thành văn bản và phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.

b. Một người có thể làm đại diện ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

a. Quyền của cổ đông tham dự Đại hội:

- Được trực tiếp tham dự  hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản ủy quyền;

- Khi đến tham dự Đại hội, mỗi cổ đông/hoặc người đại diện theo ủy quyền đều được nhận thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu/số cổ phần đại diện ủy quyền tương ứng với số quyền biểu quyết của mình tại Đại hội;

- Được thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty;

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và tham dự, biểu quyết tiếp các nội dung đang tiến hành tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

b. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự  Đại hội

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

 + Thông báo mời tham dự Đại hội(nếu có)

+ Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông, giấy ủy quyền;

+ Giấy ủy quyền hợp lệ.

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

a. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp.

+ Đăng ký dự họp cho cổ đông/ hoặc đại diện ủy quyền, cấp Thẻ biểu quyết và lưu giữ thông tin đăng ký dự họp của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền;

b. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm:

+Trước khi khai mạc Đại hội;

+Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội(cổ đông đến muộn đăng ký dự họp, cổ đông ra về trước khi biểu quyết).

5. Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

a. Chủ tọa Đại hội

Cuộc họp Đại hội sẽ do Đoàn chủ tịch gồm các thành viên HĐQT Tổng công ty làm Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;

Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề trình tự, thủ tục, nội dung, hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ là quyết định cuối cùng;

Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu nội dung đóng góp, kiến nghị  ngoài nội dung chương trình của Đại hội;

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp;

          b. Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội thông qua. Ban thư ký có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được thảo luận, kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội vào Biên bản Đại hội và thông qua Biên Bản tại Đại hội.

6. Ban kiểm đếm phiếu:

 Ban kiểm đếm phiếu biểu quyết gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

Ban kiểm đếm số phiếu biểu quyết có nhiệm vụ kiểm đếm, xác định và ghi lại kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội gửi Chủ tọa Đại hội để thông báo trước Đại hội.

Ban kiểm đếm phiếu biểu quyết phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm đếm.

III.  Một số qui định về giải quyết đơn thư có liên quan đến tư cách cổ đông, phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Giải quyết đơn thư khiếu nại có liên quan đến tư cách cổ đông

          Ban tổ chức Đại hội chỉ xem xét giải quyết những đơn thư khiếu nại về tư cách cổ đông được gửi đến trước 03 ngày khai mạc Đại hội; có thể trả lời trực tiếp đối với cá nhân hoặc cần thiết thì có thể đưa ra Đại hội.

 Những thư nặc danh không xem  xét, trừ trường hợp có đủ tài liệu và điều kiện để làm rõ.

2. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đại hội thảo luận từng vấn đề trong nội dung chương trình. Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu.

 - Cổ đông phát biểu ngắn gọn,tập trung vào những nội dung cần thảo luận theo chương trình Đại hội đã thông qua, không thực hiện việc tranh luận giữa các cổ đông.

 - Thời lượng phát biểu không quá 10 phút/một ý kiến phát biểu. Trường hợp nói quá thời gian qui định /hoặc nói ngoài nội dung thảo luận của Đại hội thì Chủ toạ Đại hội được quyền nhắc nhở/hoặc yêu cầu dừng phát biểu.

Nội quy này có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

                                                                                      BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 


3. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị luôn sát cánh cùng Ban điều hành, kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp, linh hoạt nhằm giữ vững tốc độ tăng trưởng và đảm bảo hiệu quả kinh cao. Với sự cố gắng nỗ lực của Hội đồng quản trị, ban điều hành và tập thể người lao động, năm 2018 Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Download báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị tại đây

4. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Tổng công ty đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Tổng công ty, các phòng ban nghiệp vụ tổng công ty, và bệnh việc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, mỗi thành viên Ban kiểm soát luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát với phần việc của mình được giao. Các thành viên trong Ban kiểm soát đã cùng nhau bố trí sắp xếp thời gian trong và ngoài giờ làm việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Download báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát tại đây.

 

VIDEO & HÌNH ẢNH

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thảm len dệt máy.
Thảm len dệt máy. Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ