HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hãy gọi: +84 - 936-634-666

Tư vấn & giải đáp thông tin

Mr.Bac Mr.Bac

0225.3700695-3700509

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

GIÁ VÀNG

Loại vàng Mua Bán
SBJ
SJC

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

USD
EUR
GBP

ĐỐI TÁC


Tin tức

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

Cập nhật: 22/03/2016 08:39

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 

CÔNG TY CỔ PHẦN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      HÀNG KÊNH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                      

BÁO CÁO TỔNG KẾT

THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

 
   

PHẦN THỨ NHẤT

 

TỔNG KẾT THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2015 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH. 

1.Thuận lợi:

Năm 2015, tình hình kinh tế xã hội của đất nước có nhiều chuyển biến tích cực: các chính sách về tài chính, ngân hàng đã góp phần giảm áp lực về lãi tiền vay huy động vốn cho sản xuất kinh doanh của các Doanh nghệp. Một số nhân tố có ảnh hưởng đến hoạt động SXKD, đó là Luật doanh nghiệp; luật đầu tư… tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh;

Công ty có truyền thống đoàn kết; cán bộ quản lý có bản lĩnh, toàn tâm toàn ý vì sự phát triển của công ty, năng động và sáng tạo, luôn nhận được sự ủng hộ, hợp tác của các đối tác. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 được kiện toàn, đủ sức lãnh đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hoạt động khám, chữa bệnh, phát triển hợp tác nhiều mặt với các bệnh viện trong  và ngoài thành phố.

          2. Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, hoạt động SXKD năm 2015 vẫn còn rất nhiều khó khăn, đó là: Tiền thuê đất tăng rất cao, các chế độ chính sách của người lao động  làm tăng chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh; Hoạt động bệnh viện là một ngành mới, vừa phải nhanh chóng đưa hoạt động khám, chữa bệnh vào nề nếp lại vừa phải xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với các quy định của pháp luật nhưng phải đảm bảo hoạt động có hiệu quả; Việc thu hút lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu còn gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho hoạt động của bệnh viện...Một số ngành nghề sản xuất kinh doanh khác thì giá cả nguồn vật tư, nguyên liệu đầu vào không ổn định và luôn có xu hướng tăng, khan hiếm lao động có tay nghề, việc khai thác thị trường tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm bị hạn chế thậm trí có ngành hàng rất khó tìm được đối tác mới như thảm len dệt tay, sản phẩm nội thất.

ll. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD.

          Trên cơ sở định hưởng phát triển và các chỉ tiêu SXKD của công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên  thông qua, năm 2015 chúng ta đã phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, xu thế phát triển và nhu cầu thị trường và đã đạt được kết quả, cụ thể như sau:

            1.  Về thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu.

 

STT

 

CHỈ TIÊU

Đơn vị  tính

Năm 2015

Kế hoạch

 

Thực hiện

 

Thực hiện (%)

so với KH

1

Doanh thu

tỷ đ

280

352,13

125,76

2

Nộp ngân sách

tỷ đ

4,0

8,6

215

3

Lợi nhuận trước thuế

tỷ đ

25

24,165

96,66

4

Các sản phẩm chủ yếu:

 

 

 

 

 

- Thảm các loại

m2

1.000

397,644

39,78

 

- Giầy các loại

đôi

1.100.000

1.118.842

101,71

 

- Giấy đế xuất khẩu

tấn

4.500

7.558,6

137,22

 

- Khám, chữa bệnh

Lượt người

220.000

196.092

89,13

 

- SX cửa nhựa lõi thép

m2

1.000

342,957

34,26

5

Thu nhập của người lao động b/q /tháng

Đồng

5.300.000

5.382.882

101,56

6

Đóng góp quỹ xã hội từ thiện

Đồng

 

181.114.000

 

7

Cổ tức/ Vốn điều lệ

%/ năm

12%

Dự kiến 12,5%

 

III.  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD VÀ CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC.

            1. Ngành thảm len:

- Sản lượng nhập kho tại xí nghiệp : 397,644 m2 .

- Sản lượng thảm tiêu thụ: 656,85 m2, trong đó hàng tiêu thụ nội địa: 536,4 m2, xuất khẩu 150,77 m2.

Năm 2015 do ảnh hưởng chung của biến động và suy thoái kinh tế toàn cầu, Chính phủ xiết chặt đầu tư công..., không đủ việc làm.  Khi có đơn hàng thì thiếu hụt về lao động do hầu hết công nhân có trình độ tay nghề lâu năm đều đã nghỉ hưu và còn một số ít cũng đang chuẩn bị nghỉ chế độ; thu nhập của công nhân thấp, đời sống của người lao động khó khăn

2. Ngành giầy:

          - Sản lượng xuất khẩu: 1.118.842 đôi (Đạt 101,71%  so với năm 2014 ); doanh thu đạt 97. 466.410.224 đồng.

          Việc tuyển dụng lao động còn gặp nhiều khó khăn do một số doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên cùng địa. Lao động b/q trong năm: 1.157 người. Xí nghiệp đã làm tốt các mặt công tác như: Chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ; an toàn lao động và vệ sinh môi trường; động viên người lao động tích cực lao động sản xuất, chấp hành kỷ luật lao động.

3 . Ngành giấy đế:

- Thành phẩm xuất khẩu: 7.558,6 tấn ( 261 Cont 40’’, bình quân 21,75 cont/tháng, Đạt 137,22 % so với năm 2014 ); doanh thu 53.513.650.118 đồng.

Tuy có khó khăn về nguồn nguyên liệu đầu vào nhưng XN đã thường xuyên bám sát thị trường, khai thác tốt nguồn nguyên liệu, sản xuất ổn định cả năm, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Xí nghiệp đa luôn chú ý đến quản lý chất lượng hàng hóa xuất khẩu, giữ vững được thương hiệu đã có nhiều năm qua trên thị trường Đài Loan. Công tác vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ phải thường xuyên chăm lo tốt hơn.

4. Ngành xây dựng và sản phẩm nội thất:

Sản lượng cả năm đạt 412,273 m2, bằng 41,23% kế hoạch năm. Xí nghiệp được giao thêm nhiệm vụ Bảo trì và vận hành bệnh viện từ tháng 6/2015.

Do công việc mới nhưng đơn vị đã kịp thời tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; đáp ứng nhanh nhất các yêu cầu về bảo trì trang thiết bị, máy móc đã lắp đặt và đang vận hành tốt bệnh viện ĐKQT. Tự nghiên cứu, học hỏi để sản xuất, gia công một số dụng cụ, phương tiện chuyên dùng cho bệnh viện như xe vận chuyển, xe cáng chuyên dùng..., giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư do phải mua sắm của các nhà cung cấp. Đây là sự cố gắng và quyết tâm rất cao của xí nghiệp.

          5. Khai thác cơ sở hạ tầng:

- Tổng doanh thu đạt: 8.136.251.808 đồng.

Đây là mảng kinh doanh đã có truyền thống của công ty. Đạt được hiệu quả trong thu hút đầu tư là do đã thiết lập được mối quan hệ tốt với các đối tác; gía thành đầu tư các công trình rất cạnh tranh và có chất lượng cao; cùng đối tác tháo gỡ khó khăn để ổn định sản xuất, nên tiềm năng và thế mạnh của công ty luôn được phát huy và có hiệu quả.

6 . Hoạt động Bệnh viện:

a/ Kết quả thực hiện:

 - Tổng số lượt người đăng ký KCB: 196.092 lượt người

          Trong đó :

+  Khám và điều trị ngoại trú : 173.366 người

+ Khám sức khoẻ theo đoàn : 16.759 lượt người

 - Tiếp nhận điều trị bệnh nhân nội trú BHYT:

+ Bệnh nhân nhập viện      : 4.196 bệnh nhân.

+ Chuyển viện   :                    403 bệnh nhân.

 - Công suất sử dụng giường bệnh của các khoa Bq khoảng 40%:

b/ Công tác quản lý điều hành hoạt động Bệnh viện:

- BV đã tập trung triển khai để hoàn thiện quy chế chuyên môn nghiệp vụ, nội quy lao động, quy chế tiền lương...tạo điều kiện tốt cho công tác điều hành mọi mặt hoạt động của bệnh viện. Chất lượng chuyên môn được dần nâng cao và tinh thần phục vụ đã có chuyển biến tích cực . Từng bước tiến tới phục vụ trọn gói cho bệnh nhân nội trú. Công tác đào tạo, nâng cao tay nghề, trình độ CMNV, y đức cho các  BS và nhân viên y tế được thực hiện thường xuyên. Từng bước kiện toàn bộ máy lãnh đạo bệnh viện và các khoa phòng.

- Bước đầu đã thực hiện tương đối tốt đề án bệnh viện vệ tinh và các hợp đồng chuyển giao kỹ thuật.  Đưa các hoạt động liên kết, hợp tác với các bác sỹ Bệnh viện Trung ương, Bệnh viện tại Hải Phòng vào nề nếp; hạn chế tai biến sảy ra. Tổ chức được hai đợt khám bệnh từ thiện tại huyện Thủy Nguyên và  Xã Quang Trung, huyện An Lão, tạo hình ảnh và uy tín cho bệnh viện.

Bệnh viện ĐKQTHP hoạt động được hơn một năm và đã chứng minh rõ nét tính đúng đắn và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng Dự án. Khó khăn, thách thức phía trước còn nhiều, đòi hỏi sự quyết tâm vươn lên không ngừng của tập thể CBCNV Bệnh viện và sự quan tâm sâu sát, toàn diện hơn nữa của Công ty.

7 . Ban quản lý công trình: 

- Thực hiện tinh giản nhân sự của Ban QLCT sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của BQL Dự án bệnh viện. Trong quý 3/2015, đã triển khai thi công, hoàn thành đúng tiến độ xây dựng 1.691m2 nhà xưởng tại An Lão để cho thuê; tiến hành sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình nhà xưởng tại An Lão phục vụ kịp thời yêu cầu sử dụng, mở rộng của đối tác.

          - Hoàn thành công tác kiểm toán các gói thầu thi công xây dựng bệnh viện, đã được cơ quan kiểm toán đánh giá tốt về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo các quy định hiện hành.

            8. Công tác xuất nhập khẩu:

- Tổng giá trị hàng nhập khẩu: 6.499.323,25 USD

- Tổng giá trị hàng xuất khẩu: 13.381.331,35 USD

          Hoạt động nghiệp vụ đã cố nhiều gắng trong việc kết nối với các đơn vị sản xuất của công ty. Công tác hoàn thiện hồ sơ, chứng từ về thanh khoản thuế và Hải quan đã không để dây dưa, tồn đọng. Cần thường xuyên nghiên cứu các chính sách về xuất nhập khẩu nhất là những thay đổi về thủ tục hải quan, không để sảy ra sai phạm về chính sách xuất nhập khẩu trong tình hình hiện nay.

9. Công tác tài chính và quản trị doanh nghiệp:

          - Ngoài việc đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Nhu cầu vốn cho mở rộng đầu tư đã được quan tâm đúng mức. Thanh toán tiền lương đúng thời hạn, không để nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động; quản lý quỹ tiền mặt an toàn, công tác kiểm kê, lập báo cáo quyết toán tài chính đảm bảo được yêu cầu về chuyên môn và đúng thời gian quy định.

Công tác tài chính và quản trị doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhất, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp...Do vậy phải được đặc biệt quan tâm. Các đơn vị cần phối hợp tốt hơn nữa trong quá trình cập nhật thông tin về các chính sách thuế, tài chính, về pháp luật để tham mưu, đề xuất kịp thời.

10. Công tác quản lý lao động; thực hiện chế độ chính sách, pháp luật trong DN:

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo lao động hàng tháng theo quy định. Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đến hết tháng 12/2015; làm thủ tục thanh toán 10.087 công chế độ ốm đau và thai sản với tổng số tiền là 1.734.000.000 đồng; làm sổ hưu trí cho 07 người. Thực hiện rà soát và xét nâng lương năm 2016 cho 207 người; rà soát chức năng nhiệm vụ và xây dựng phương án thanh toán lương cho khối văn phòng công ty, lương cho XN Xây dựng và Nội thất, tham gia xây dựng chế độ lương cho một số khoa phòng của bệnh viện.

 Các mặt công tác khác như: thực hiện pháp luật lao động, công tác ATVSLĐ; công tác hành chính phục vụ luôn được quan tâm làm tốt.

11. Công tác bảo vệ, PCCN, bão lụt và công tác quân sự địa phương:

- Công tác PCCN, phòng chống lụt bão được thực hiện tốt. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, cử cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng, tập huấn về dân quân tự vệ theo đúng yêu cầu của cơ quan quân sự quận và thành phố.

-  Đã tham gia tốt đợt diễn tập PCCC do Công an thành phố tổ chức tại bệnh viện; đã có các bộ phận, cá nhân được UBNDTP tặng bằng khen. Chấp hành nghiêm các quy định của thành phố về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ

Tuy nhiên công tác đảm bảo an ninh trật tự còn hạn chế, đã để xảy ra mất mát tài sản của bệnh nhân, công tác bảo vệ tại bệnh viện còn chưa quyết liệt, ráo riết.

12. Hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể

Công tác tổ chức xây dựng Đảng:

- Lãnh đạo cán bộ đảng viên và công nhân lao động phấn đầu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015; Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng mà tuyệt đại CBCNV đều yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo điều hành sản xuất của Ban giám đốc công ty. Chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước.

- Tổ chức kết nạp mới được 02 Đảng Viên; 100% Đảng viên đều đủ tư cách, hoàn thành nhiêm vụ.

Hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên:

 - Hoạt động trong năm qua đã bắt kịp với hoạt động của SXKD, làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, quan tâm và chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần người lao động.

- Nhận phụng dưỡng 01 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hỗ trợ nhân dân Xã Việt Hải, huyện cát hải bị bão lũ

- Năm 2015 tổ chức công đoàn được LĐLĐ thành phố tặng cờ Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; đoàn thanh niên công ty được Trung ương đoàn tặng bằng khen là đơn vị xuất sắc.

Tuy nhiên hoạt động ở các đơn vị thành viên còn trầm lắng, nhất là những đơn vị có tính đặc thù như Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng.

File đính kèm: Báo cáo tổng kết Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2015 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 

VIDEO & HÌNH ẢNH

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thảm len dệt máy.
Thảm len dệt máy. Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ